drupal hit counter

Individualios veiklos buhalterinė apskaita

Teisės aktai:

Gyventojai, vykdantys individualią veiklą pagal pažymą, privalo tvarkyti savo veiklos apskaitą vadovaudamiesi Buhalterinės apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis LR finansų ministro 2003 m. vasario 17 d. įsakymu Nr.1K-040 (2010-05-24 Įsakymo Nr.1K-166 redakcija) „Dėl gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo“.

Pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalas:

Gyventojai, besiverčiantys individualia veikla pagal pažymą ir tvarkydami savo veiklos apskaitą taiko paprastąjį įrašą, privalo pildyti Pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalą. Jei gyventojas vykdo kelių rūšių individualią veiklą, pagal kiekvieną iš jų pildomi atskiri žurnalai. Žurnalas pildomas remiantis Buhalterinės apskaitos taisyklėse nurodytais nurodytais apskaitos dokumentais. Pajamos registruojamos vienoje žurnalo skiltyje, išlaidos detalizuojamos keliose žurnalo skiltyse pagal jų rūšis. Jei gyventojas vykdo kelių rūšių individualią veiklą, tai išlaidas turi paskirstyti atitinkamai pagal atskiras veiklas arba proporcingai gautoms ar uždirbtoms (priklauso nuo taikomo pajamų apskaitos principo) pajamoms. Mokestinio laikotarpio pabaigoje gyventojas turi atlikti inventorizaciją ir nustatyti neparduotų prekių, gaminių, nesunaudotų žaliavų, detalių, medžiagų likutį, kuris įrašomas į žurnalo „Prekių, medžiagų, žaliavų, detalių įsigijimo“ skiltį su minuso ženklu. Kito mokestinio laikotarpio pradžioje šio likučio suma įrašoma į minėtą skiltį su pliuso ženklu.

Pajamų ir išlaidų žurnalas gali būti nepildomas, jei:

 • gyventojas naudoja kasos aparatą ir savo veiklos pajamas ir išlaidas apskaito Kasos operacijų žurnale;
 • gyventojas savo veiklos buhalterinę apskaitą tvarko dvejybiniu įrašu ir jei iš jo pildomų apskaitos registrų galima nustatyti mokesčiams apskaičiuoti reikalingus duomenis.

Pajamų ir išlaidų žurnalas pildomas skirtingai. Žurnalo pildymo skirtumus lemia taikomas individualios veiklos pajamų pripažinimo principas. Veiklos pajamos gali būti pripažįstamos vienu iš dviejų būdu:

 • pagal kaupimo apskaitos principą;
 • pinigų apskaitos principą.

Pasirinkus leidžiamais atskaitymais laikyti 30 procentų gautų arba uždirbtų indvidualios veiklos  pajamų, neprivaloma pildyti Pajamų ir išlaidų žurnalo išlaidų skilčių.

Apskaitos dokumentų naudojimas:

Individualią veiklą pagal pažymą vykdantis gyventojas prekių pardavimo ar paslaugų suteikimo sandoriams užfiksuoti naudoja apskaitos dokumentus:

 • prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvitą (galiojo iki 2014-05-01);
 • sąskaitą faktūrą;
 • PVM sąskaitą faktūrą (naudoja PVM mokėtojai);
 • kasos aparato kvitą;
 • kitus apskaitos dokumentus (mokėjimo pavedimus, pinigų priėmimo kvitus ir pan.).

Notarai naudoja tokius apskaitos dokumentus:

 • grynųjų pinigų priėmimo kvitą          (naudojamas grynųjų pinigų priėmimui įforminti. Jo formą nustato ir jų spausdinimą, platinimą, naudojimą, įsigijimą ir grąžinimą organizuoja Lietuvos notarų rūmų prezidiumas.);
 • sąskaitą faktūrą;
 • PVM sąskaitą faktūrą (jeigu notaras yra PVM mokėtojas);
 • kitus apskaitos dokumentus (mokėjimo pavedimus ir pan.).

Antstoliai naudoja tokius apskaitos dokumentus:

 • antstolio kvitą (naudojamas grynųjų pinigų priėmimui įforminti. Reikalavi-mus dėl šių dokumentų ir jų įsigijimo bei naudojimo nustato Sprendimų vykdymo instrukcija, patvirtinta Lietuvos Respub-likos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352);
 • sąskaitą faktūrą;
 • PVM sąskaitą faktūrą (jeigu antstolis yra PVM mokėtojas);
 • kitus apskaitos dokumentus (mokėjimo pavedimus ir pan.).

Advokatai naudoja tokius apskaitos dokumentus:

 • grynųjų pinigų priėmimo kvitą          (naudojamas grynųjų pinigų priėmimui įforminti);
 • sąskaitą už teisines paslaugas;
 • PVM sąskaitą faktūrą (jeigu advokatas yra PVM mokėtojas);
 • kitus apskaitos dokumentus (mokėjimo pavedimus ir pan.).
Susisiekite su mumis

info@veiklosmokesciai.lt
+370 620 88250
Užpildykite užklausą

Svarbiausios datos
PSD įmokų sumokėjimas
Mėnesio PVM deklaravimas ir sumokėjimas

II-o pusmečio PVM deklaravimas ir sumokėjimas

Metinės pajamų mokesčio deklaracijos pateikimas, metinių mokesčių sumokėjimas
I-o pusmečio PVM deklaravimas ir sumokėjimas