drupal hit counter

Individualios veiklos mokesčiai

Gyventojų pajamų mokestis

Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) tarifai, taikomi apmokestinant individualios veiklos pajamas:
1) 5% - šis tarifas taikomas vykdant prekybą, gamybą ir (arba) daugumos paslaugų teikimą;
2) 15%- šis tarifas taikomas laisvųjų profesijų veikloms bei pajamoms iš vertybinių popierių (įskaitant pajamas iš išvestinių finansinių priemonių).

Individualios veiklos apmokestinamosios pajamos apskaičiuojamos kaip skirtumas tarp gautų (uždirbtų) ir tai veiklai patirtų išlaidų (leidžiamų atskaitymų). Išlaidos (leidžiamis atskaitymai) turi būti pagrįstos dokumentais, turinčiais visus LR buhalterinės apskaitos įstatyme bei kituose teisės aktuose numatytus privalomus apskaitos dokumentų rekvizitus.

Alternatyva – leidžiamais atskaitymais gali būti pripažįstama suma, lygi 30% gautų (uždirbtų) individualios veiklos pajamų. Ši alternatyva negali būti taikoma, kai individualios veiklos pajamas ar jų dalį gyventojas gauna iš su darbo santykiais ar jų esmę atitinkačiais santykiais susijusio asmens. Gyventojas, pasirinkęs apmokestinamąsias pajamas apskaičiuoti šia nustatyta tvarka, neprivalo turėti išlaidas pagrindžiančių dokumentų.

Leidžiami atskaitymai - tai įprastinės ir būtinos individualiai veiklai vykdyti patirtos išlaidos, susijusios su pajamų gavimu (uždirbimu) tą mokestinį laikotarpį:

  • ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos (skaičiuojant nusidėvėjimą),
  • perparduodamų prekių, medžiagų, žaliavų, detalių ir kt. įsigijimo išlaidos,
  • veikloje naudojamo turto eksploatavimo, remonto, nuomos išlaidos,
  • reklamos, komandiruotės, palūkanų, įrankių įsigijimo išlaidos,
  • samdomų darbuotojų darbo užmokesčio išlaidos,
  • socialinio draudimo, sveikatos draudimo įmokos,
  • privalomos rinkliavos, mokesčiai ir kitos išlaidos.

Individualia veikla besiverčiantis nuolatinis Lietuvos gyventojas, pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, iki kalendorinių metų, einančių po to mokestinio laikotarpio, gegužės 1 dienos privalo pateikti mokesčio administratoriui metinę pajamų mokesčio deklaraciją už praėjusį mokestinį laikotarpį, joje deklaruoti visas praėjusio mokestinio laikotarpio pajamas ir sumokėti į biudžetą gyventojų pajamų mokestį.

Privalomojo sveikatos draudimo įmokos

Individualią veiklą pagal pažymą vykdantys gyventojai moka 9% dydžio PSD įmokas nuo 50% individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų (neatėmus PSD ir VSD įmokų). PSD įmokas gyventojai, vykdantys individualią veiklą pagal pažymą, privalo sumokėti iki kalendorinių metų, einančių po to mokestinio laikotarpio, gegužės 1 dienos.

Kas mėnesį iki paskutinės mėnesio dienos sumokamos 9% dydžio PSD įmokos nuo minimalios mėnesinės algos, o pasibaigus metams iki kitų metų gegužės 1 d. perskaičiuojamos už praėjusius kalendorinius metus mokėtinos PSD įmokos. Kas mėnesį PSD įmokų neprivalo mokėti individualia veikla besiverčiantys gyventojai, kurie tuo pat metu dirba pagal darbo sutartis, valstybės tarnautojai ir kiti pareigūnai arba apdraustieji valstybės lėšomis.

Valstybinio socialinio draudimo įmokos

Individualią veiklą pagal pažymą vykdantys gyventojai moka 28,5% dydžio VSD įmokas nuo 50% individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų (neatėmus PSD ir VSD įmokų).  29,5% dydžio VSD įmokas - jei individualią veiklą vykdantis asmuo dalyvauja pensijų kaupime mokėdamas papildomas kaupiamąsias pensijų įmokas savo lėšomis. VSD įmokas gyventojai, vykdantys individualią veiklą pagal pažymą, privalo sumokėti iki kalendorinių metų, einančių po to mokestinio laikotarpio, gegužės 1 dienos.

PSD ir VSD įmokoms taikomos „lubos“, t.y. PSD ir VSD įmokų bazė kalendoriniais metais negali būti didesnė negu 48 Vyriausybės patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžių suma. 2012-2014 m. VSD ir PSD įmokos skaičiuojamos tik nuo pajamų sumos, kuri neviršija 48 draudžiamųjų pajamų dydžių per metus -  71424 Lt (48 x 1488 Lt). 2015 m. PSD ir VSD įmokoms taikomos "lubos" - 1736,00 Eur/mėn, 20760,00 Eur/metams. 2016 m. "lubos" - 21360,00 Eur/metams.

Susisiekite su mumis

info@veiklosmokesciai.lt
+370 620 88250
Užpildykite užklausą

Svarbiausios datos
PSD įmokų sumokėjimas
Mėnesio PVM deklaravimas ir sumokėjimas

II-o pusmečio PVM deklaravimas ir sumokėjimas

Metinės pajamų mokesčio deklaracijos pateikimas, metinių mokesčių sumokėjimas
I-o pusmečio PVM deklaravimas ir sumokėjimas