Veiklosmokesciai.lt

Individualios veiklos buhalterinė apskaita

Teisės aktai:

Gyventojai, vykdantys individualią veiklą pagal pažymą, privalo tvarkyti savo veiklos apskaitą vadovaudamiesi Buhalterinės apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis LR finansų ministro 2003 m. vasario 17 d. įsakymu Nr.1K-040 (2010-05-24 Įsakymo Nr.1K-166 redakcija) „Dėl gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo“.

Pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalas:

Gyventojai, besiverčiantys individualia veikla pagal pažymą ir tvarkydami savo veiklos apskaitą taiko paprastąjį įrašą, privalo pildyti Pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalą. Jei gyventojas vykdo kelių rūšių individualią veiklą, pagal kiekvieną iš jų pildomi atskiri žurnalai (galioja iki 2019-02-08). Gyventojas, vykdantis kelių rūšių individualią veiklą, gali pasirinkti pildyti vieną Pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalą, kuriame būtų fiksuojamos visų vykdomos individualios veiklos rūšių pajamos ir išlaidos, arba pildyti atskirus Pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalus pagal skirtingas individualios veiklos rūšis. Jei gyventojas verčiasi kelių skirtingų rūšių individualia veikla, kurių išlaidoms pagrįsti turi vieną įsigijimo dokumentą ir pildo atskirus Pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalus, tai išlaidas individualios veiklos rūšims jis paskirsto pats pagal kiekvienos individualios veiklos rūšies išlaidas (jei įmanoma) arba proporcingai pajamoms iš individualios veiklos rūšių ir įrašo į atitinkamus žurnalus. Gyventojas buhalterinei apskaitai tvarkyti gali pasirinkti naudoti:

 • neelektroninę buhalterinės apskaitos tvarkymo priemonę - popierinį (atspausdintą) Pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalą;
 • elektroninę buhalterinės apskaitos tvarkymo priemonę - Valstybinės mokesčių inspekcijos valdomos Išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos (i.MAS) Nuotolinių apskaitos paslaugų smulkiajam verslui posistemį i.APS arba kitą elektroninę buhalterinės apskaitos tvarkymo priemonę, kuriose pildomas elektroninės formos Pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalas.

Gyventojas individualios veiklos vykdymo metu turi teisę keisti neelektroninę buhalterinės apskaitos tvarkymo priemonę į elektroninę ir atvirkščiai arba iš vienos rūšies elektroninės buhalterinės apskaitos tvarkymo priemonės pereiti į kitos rūšies elektroninės buhalterinės apskaitos tvarkymo priemonę. Gyventojas į apskaitą įtrauktus individualios veiklos pajamų ir išlaidų likučius turi perkelti iš vienos buhalterinės apskaitos tvarkymo priemonės į kitą ir užtikrinti, kad vienos rūšies individualios veiklos tiek pajamoms, tiek išlaidoms į apskaitą traukti būtų naudojama tik viena buhalterinės apskaitos tvarkymo priemonė.

Žurnalas pildomas remiantis Buhalterinės apskaitos taisyklėse nurodytais apskaitos dokumentais. Pajamos registruojamos vienoje žurnalo skiltyje, išlaidos detalizuojamos keliose žurnalo skiltyse pagal jų rūšis. Mokestinio laikotarpio pabaigoje gyventojas turi atlikti inventorizaciją ir nustatyti neparduotų prekių, gaminių, nesunaudotų žaliavų, detalių, medžiagų likutį, kuris įrašomas į žurnalo „Prekių, medžiagų, žaliavų, detalių įsigijimo“ skiltį su minuso ženklu. Kito mokestinio laikotarpio pradžioje šio likučio suma įrašoma į minėtą skiltį su pliuso ženklu. Pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalas pildomas chronologine tvarka.

Pajamų ir išlaidų žurnalas gali būti nepildomas, jei:

 • gyventojas naudoja kasos aparatą ir savo veiklos pajamas ir išlaidas apskaito Kasos operacijų žurnale;
 • gyventojas savo veiklos buhalterinę apskaitą tvarko dvejybiniu įrašu ir jei iš jo pildomų apskaitos registrų galima nustatyti mokesčiams apskaičiuoti reikalingus duomenis.

Pajamų ir išlaidų žurnalas pildomas skirtingai. Žurnalo pildymo skirtumus lemia taikomas individualios veiklos pajamų pripažinimo principas. Veiklos pajamos gali būti pripažįstamos vienu iš dviejų būdu:

 • pagal kaupimo apskaitos principą;
 • pagal pinigų apskaitos principą.

Pasirinkus leidžiamais atskaitymais laikyti 30 procentų gautų arba uždirbtų indvidualios veiklos pajamų, neprivaloma pildyti Pajamų ir išlaidų žurnalo išlaidų skilčių.

Apskaitos dokumentų naudojimas:

Individualią veiklą pagal pažymą vykdantis gyventojas prekių pardavimo ar paslaugų suteikimo sandoriams užfiksuoti ir įforminti naudoja apskaitos dokumentus (t.y. privalo išrašyti ir/ar išduoti prekių arba paslaugų pirkėjui):

 • prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvitą (galiojo iki 2014-05-01);
 • sąskaitą faktūrą - jeigu gyventojas nėra PVM mokėtojas ir nenaudoja kasos aparato;
 • PVM sąskaitą faktūrą - jeigu gyventojas yra PVM mokėtojas ir nenaudoja kasos aparato;
 • kasos aparato kvitą - jei gyventojas naudoja kasos aparatą, o pirkėjui pareikalavus ir sąskaitą-faktūrą (išrašo ne PVM mokėtojas) arba PVM sąskaitą-faktūrą (išrašo PVM mokėtojas);
 • kitus apskaitos dokumentus (mokėjimo pavedimus, pinigų priėmimo kvitus ir pan.).

Notarai naudoja tokius apskaitos dokumentus:

 • grynųjų pinigų priėmimo kvitą - naudojamas grynųjų pinigų priėmimui įforminti (jo formą nustato ir jų spausdini-mą, platinimą, naudojimą, įsigijimą ir grąžinimą organizuoja Lietuvos notarų rūmų prezidiumas);
 • sąskaitą faktūrą - jeigu notaras yra PVM mokėtojas;
 • PVM sąskaitą faktūrą - jeigu notaras yra PVM mokėtojas;
 • kitus apskaitos dokumentus (mokėjimo pavedimus ir pan.).

Antstoliai naudoja tokius apskaitos dokumentus:

 • antstolio kvitą - naudojamas grynųjų pinigų priėmimui įforminti (reikalavi-mus dėl šių dokumentų ir jų įsigijimo bei naudojimo nustato Sprendimų vykdymo instrukcija, patvirtinta Lietuvos Respub-likos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352);
 • sąskaitą faktūrą - jeigu antstolis yra ne PVM mokėtojas;
 • PVM sąskaitą faktūrą - jeigu antstolis yra PVM mokėtojas;
 • kitus apskaitos dokumentus (mokėjimo pavedimus ir pan.).

Advokatai naudoja tokius apskaitos dokumentus:

 • grynųjų pinigų priėmimo kvitą - naudojamas grynųjų pinigų priėmimui įforminti;
 • sąskaitą už teisines paslaugas;
 • PVM sąskaitą faktūrą - jeigu advokatas yra PVM mokėtojas;
 • kitus apskaitos dokumentus (mokėjimo pavedimus ir pan.).