Veiklosmokesciai.lt

Individualios veiklos mokesčiai

Gyventojų pajamų mokestis

Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) tarifai, taikomi apmokestinant individualios veiklos pajamas:
1) 5% - šis tarifas taikomas vykdant prekybą, gamybą ir (arba) daugumos paslaugų teikimą;
2) 15%- šis tarifas taikomas laisvųjų profesijų veikloms bei pajamoms iš vertybinių popierių (įskaitant pajamas iš išvestinių finansinių priemonių)
(galiojo iki 2017-12-31).

Nuo 2018-01-01 GPM individualios veiklos pajamoms apmokestinti apskaičiuojamas pagal formulę:

GPM = MIVAP x 15% - PMK

MIVAP - metinės individualios veiklos apmokestinamos pajamos (t.y. pajamos minusuojamos faktinės išlaidos (arba 30% nuo pajamų));

PMK - pajamų mokesčio kreditas.

PMK apskaičiavimas:

 • jei MIVAP neviršija (t.y. mažiau arba lygu) 20000,00 Eur:

PMK = MIVAP x 0,1

 • jei MIVAP viršija 20000,00 EUR:

PMK = MIVAP x (0,1 - 2/300000,00 x (MIVAP - 20000,00))

Jei apskaičiuojant PMK gaunama neigiama suma, laikoma, jog PMK = 0.

Atkreiptinas dėmesys, kad pagal nustatytas formules individualios veiklos pelnas, neviršijantis 20000,00 Eur per metus, faktiškai apmokestinamas 5% tarifu. Metiniam individualios veiklos pelnui viršijus 20000,00 Eur, taikomas GPM tarifas didėja, kol pasiekus 35000,00 Eur peno ribą, tampa nekintančiu 15% GPM tarifu.


Metinės individualios veiklos apmokestinamosios pajamos (MIVAP) apskaičiuojamos kaip skirtumas tarp gautų (uždirbtų) ir tai veiklai patirtų išlaidų (leidžiamų atskaitymų). Išlaidos (leidžiami atskaitymai) turi būti pagrįstos dokumentais, turinčiais visus LR buhalterinės apskaitos įstatyme bei kituose teisės aktuose numatytus privalomus apskaitos dokumentų rekvizitus.

Alternatyva – leidžiamais atskaitymais gali būti pripažįstama suma, lygi 30% gautų (uždirbtų) individualios veiklos pajamų. Gyventojas, pasirinkęs apmokestinamąsias pajamas apskaičiuoti šia nustatyta tvarka (kai išlaidomis laikoma suma lygi 30% nuo pajamų), neprivalo turėti išlaidas pagrindžiančių dokumentų. Ši alternatyva negali būti taikoma, kai individualios veiklos pajamas ar jų dalį gyventojas gauna iš su darbo santykiais ar jų esmę atitinkačiais santykiais susijusio asmens.

Leidžiami atskaitymai - tai įprastinės ir būtinos individualiai veiklai vykdyti patirtos išlaidos, susijusios su pajamų gavimu (uždirbimu) tą mokestinį laikotarpį:

 • ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos (skaičiuojant nusidėvėjimą),
 • perparduodamų prekių, sunaudotų medžiagų, žaliavų, detalių ir kt. įsigijimo išlaidos (neparduotų prekių ir nesunaudotų žaliavų, detalių ir kt. įsigijimo savikaina nelaikoma leidžiamais atskaitymais)
 • veikloje naudojamo turto eksploatavimo, remonto, nuomos išlaidos,
 • reklamos, komandiruotės, palūkanų, įrankių įsigijimo išlaidos,
 • samdomų darbuotojų darbo užmokesčio išlaidos,
 • socialinio draudimo, sveikatos draudimo įmokos,
 • privalomos rinkliavos, mokesčiai ir kitos išlaidos.

Individualia veikla besiverčiantis nuolatinis Lietuvos gyventojas, pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, iki kalendorinių metų, einančių po to mokestinio laikotarpio, gegužės 1 dienos privalo pateikti mokesčio administratoriui metinę pajamų mokesčio deklaraciją už praėjusį mokestinį laikotarpį, joje deklaruoti visas praėjusio mokestinio laikotarpio pajamas ir sumokėti į biudžetą gyventojų pajamų mokestį.

Privalomojo sveikatos draudimo įmokos

Individualią veiklą pagal pažymą vykdantys gyventojai moka 9% (galiojo iki 2018-12-31) 6,98% dydžio PSD įmokas nuo 50% (galiojo iki 2018-12-31) 90% individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų (neatėmus PSD ir VSD įmokų sumos). PSD įmokas gyventojai, vykdantys individualią veiklą pagal pažymą, privalo sumokėti iki kalendorinių metų, einančių po to mokestinio laikotarpio, gegužės 1 dienos.

Kas mėnesį iki paskutinės mėnesio dienos sumokamos 6.98% dydžio PSD įmokos nuo minimalios mėnesinės algos, o pasibaigus metams iki kitų metų gegužės 1 d. perskaičiuojamos už praėjusius kalendorinius metus mokėtinos PSD įmokos. Kas mėnesį PSD įmokų neprivalo mokėti individualia veikla besiverčiantys gyventojai, kurie tuo pat metu dirba pagal darbo sutartis, valstybės tarnautojai ir kiti pareigūnai arba apdraustieji valstybės lėšomis.

Valstybinio socialinio draudimo įmokos

Individualią veiklą pagal pažymą vykdantys gyventojai moka 28,5% (galiojo iki 2018-12-31) 12,52% dydžio VSD įmokas nuo 50% (galiojo iki 2018-12-31) 90% individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų (neatėmus PSD ir VSD įmokų sumos). 14,32% arba 15,52% dydžio VSD įmokas - jei individualią veiklą vykdantis asmuo dalyvauja pensijų kaupime mokėdamas 1,8% arba atitinkamai 3,0% papildomas kaupiamąsias pensijų įmokas savo lėšomis. VSD įmokas gyventojai, vykdantys individualią veiklą pagal pažymą, privalo sumokėti iki kalendorinių metų, einančių po to mokestinio laikotarpio, gegužės 1 dienos.

PSD ir VSD įmokoms taikomos „lubos“, t.y. PSD ir VSD įmokų bazė kalendoriniais metais negali būti didesnė negu 43 Vyriausybės patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžių VDU suma.

VSD ir PSD įmokoms taikoma lengvata, t.y. gali nemokėti gyventojai:

 • tai pirma savarankiška veikla nuo 2018-01-01 (taikoma tik VSD įmokoms). Ši lengvata galioja 12-a mėn nuo veiklos įregistravimo;
 • gauna (jiems yra paskirta) senatvės pensiją ar netekto darbingumo (invalidumo) pensiją;
 • gauna šalpos pensiją ar šalpos kompensaciją, išskyrus šalpos našlaičių pensiją;
 • gauna senatvės ar netekto darbingumo (invalidumo) pensiją iš kitos ES valstybės narės, EEE valstybės, Šveicarijos Konfederacijos arba šalies, su kuria LR yra sudariusi tarptautinę sutartį dėl socialinės apsaugos taikymo;
 • yra laisvės atėmimo vietose, psichikos sveikatos priežiūros įstaigose;
 • yra sukakęs senatvės pensijos amžius.

Šaltinis: https://www.sodra.lt